چهارشنبه 30 مهر 1399   13:05:15
معرفی کارکنان
دکتر هدایت اله اعتمادی زاده
دکتر کیومرث عزیزملایری
دکتر مجید رستمی بروجنی
دکتر مجتبی یاری
دکتر بختیار فتاحی
  • 1397/8/29 سه‌شنبه دکتر بختیار فتاحی نماینده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست درگروه برنامه ریزی آموزشی
دکتر علیرضا آذریون
دکتر مهدی کاظمی
  • 1397/8/29 سه‌شنبه دکتر مهدی کاظمی نماینده دانشکده فنی و مهندسی درگروه برنامه ریزی آموزشی
دکتر یاسین حسینی
  • 1397/8/29 سه‌شنبه دکتر یاسین حسینی نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی درگروه برنامه ریزی آموزشی
دکتر محمد الماسی
فاطمه سلگی
  • 1397/8/29 سه‌شنبه فاطمه سلگی کارشناس گروه برنامه ریزی آموزشی
1