تلفن های معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حسن قراباغی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 32355327 340
فهیمه عاشوری مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی 32355327 340
دکتر حامد چگینی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32355495 341
کریم ابراهیمی رئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 32355423 343
رضا مومنی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
جواد پورتقی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دکتر فاطمه ساریخانی کارشناس انجمن های علمی 32355423 344
علی شریفی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32355423 342
راضیه سلیمانی مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس فرهنگی 32355495 341
میثم خانجان کارشناس فرهنگی و اجتماعی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.