تلفن های معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حمید نوریمعاون فرهنگی و اجتماعی32355327340
فهیمه عاشوریمسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی32355327340
دکتر مهدی هدایتیمدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی32355417275
کریم ابراهیمیرئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی33339840343
محمد مهریکارشناس فرهنگی342
فاطمه ساریخانیکارشناس انجمن های علمی32355423344
راضیه سلیمانی مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها33339840342
میثم خانجانکارشناس فرهنگی و اجتماعی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.