تلفن های معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر فرشاد سلیمانی معاون فرهنگی و اجتماعی 32355327 340
فهیمه عاشوری مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی 32355327 340
دکتر حامد چگینی سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32355417 275
کریم ابراهیمی رئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 32355423 343
رضا مومنی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
جواد پورتقی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دکتر فاطمه ساریخانی کارشناس انجمن های علمی 32355423 344
علی شریفی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32355423 342
راضیه سلیمانی مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها 32355423 342
میثم خانجان کارشناس فرهنگی و اجتماعی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.