تلفن های معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حسن قراباغی معاون فرهنگی و اجتماعی 32457403 340
کریم ابراهیمی سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32457404 341
جواد پورتقی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32457407 343
فاطمه همتی مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی 32457403 340
دکتر فاطمه ساریخانی کارشناس انجمن های علمی 32457408 344
علی شریفی کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 32457406 342

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.