لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر مهدی رضایی صامتی رئیس دانشکده علوم پایه 32355404 350
دکتر محمود ناصری معاون دانشکده علوم پایه 32355404 350
دکتر سعیده قیاسوند سرپرست گروه زیست شناسی 346
دکتر علی مقدسی مسئول پیگیری امور گروه فیزیک 354
دکتر یاسین قلی ئی مدیر گروه شیمی 357
احمد ایزدی مسئول دفتر دانشکده علوم پایه 32355404 350
محمد دارایی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 32355449 352
وحید سرمستی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 32355449 352

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.