تلفن های معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر فرشید میرزائیمعاون پژوهش و فناوری32355491320
دکتر نسرین حسن زادهسرپرست مدیریت امور پژوهشی32355487321
دکتر محمدرضا علیمرادیسرپرست کتابخانه مرکزی، مرکز اطلاع رسانی و انتشارات علمی 32355391 - 32355462 333
دکتر فرشاد سلیمانیرئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32220603
مرضیه کهندلمسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری32355491320
سیامک جعفریرئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه32355369322
جمال ابوالحسنیکارشناس مسئول فناوری اطلاعات33339943326
مریم ملکیمسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری32355369 325
علی برخورداریکارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت32220603202
جواد پورتقیکارشناس مسئول امور پژوهشی32355414483
حسین عبدلیکارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری32232073241
زهرا شعبانیکارشناس فناوری اطلاعات324
فاطمه شفیعیسرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری32233113259
پری محمدیکارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی32355391331
فوزیه منصوریانکارشناس مدیریت پژوهش و فناوری32355487551
معصومه نوروزیکارشناس مدیریت پژوهش و فناوری32355487553
علی شریفیکارشناس کتابخانه333
سید مهدی موسویکارشناس کتابخانه333

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.