تلفن های معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی ختن لو معاون پژوهش و فناوری 32355491 320
احمد صدیقی کارشناس امور پژوهشی
دکتر عبدالحسین صالح مدیر امور پژوهشی 32355487 321
سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه 32355369 322
دکتر عبدالحسین صالح مسئول پیگیری امور گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32355486
مرضیه کهندل مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری 32355491 320
جمال ابوالحسنی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 32355369 326
مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری 32355369 325
علی برخورداری کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32355486
حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
زهرا شعبانی کارشناس فناوری اطلاعات 32355369 323
پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی 32355391 331
معصومه نوروزی کارشناس مدیریت پژوهش و فناوری 32355487 554
مرضیه عظیمی فر کارشناس کتابخانه 32355391 333

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.