تلفن های معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی ختن لو معاون پژوهش و فناوری 32355491 320
دکتر عبدالحسین صالح مدیر امور پژوهشی 32355487 321
دکتر سید عبدالله شجاعی مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32355486 553
دکتر مسعود رضوانی جلال سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 32355391 333
سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه 32355369 322
سید مصطفی میرشاه ولد مسئول آزمایشگاه مرکزی 32355414 346
مرضیه کهندل مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری 32355491 320
جمال ابوالحسنی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 32355369 326
مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری 32355369 325
حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
زهرا شعبانی کارشناس فناوری اطلاعات 32355369 323
پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی 32355391 331
معصومه نوروزی کارشناس کتابخانه 333
سید علی میرشاهولد کارشناس مدیریت پژوهشی و فناوری
مرضیه عظیمی فر کارشناس کتابخانه 32355391 333
احمد صدیقی کارشناس امور پژوهشی
عباس ربیعی کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت 32355486 553

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.