تلفن های معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی ختن لو معاون پژوهش و فناوری 32457374 320
دکتر عبدالحسین صالح مدیر امور پژوهشی 32457375 321
دکتر سید عبدالله شجاعی مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32457377 275
سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه 32457378 322
سید مصطفی میرشاه ولد کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی 32355414 346
مرضیه کهندل مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری 32457374 320
جمال ابوالحسنی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 32457379 326
مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری 32457378 325
زهرا شعبانی کارشناس فناوری اطلاعات 32457378 323
محمدرضا عزیزی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی 331
معصومه نوروزی کارشناس کتابخانه 32457381 333
سید علی میرشاهولد کارشناس مدیریت پژوهشی و فناوری 32457376 274
عباس ربیعی کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت 32457377 553

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.