تلفن های معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امین ترنجیان معاون دانشجویی 32355461 301
داود صلواتی مدیر امور دانشجویی 32355460 302
دکتر مهدی عبداله زاده رافی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 32355328 303
احسان ابراهیمی دبیر کمیته انضباطی بدوی دانشجویان 32355417 310
فاطمه روستایی کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص 32355463 285
حسین اولیائی مسئول دفتر معاونت دانشجویی 32355461 301
رضا نادری مطیع رئیس اداره رفاه دانشجویی 32355448 266
رضا زمانی کارشناس مسئول اداره رفاه و خوابگاه برادران 32355415 308
علیرضا صادق پور کارشناس خوابگاه برادران 32456509 307
سمیه چوبین کارشناس خوابگاه خواهران 32456510 305
امیر حسین رحیمی مسئول امور تغذیه 32355437 312
حامد طرماح رئیس اداره تربیت بدنی 32355329 296
زهرا مرادی کارشناس تربیت بدنی خواهران 32225315

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.