تلفن های معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر ایمان پژوهان معاون دانشجویی 32457385 301
دکتر نادر احمدوند مسئول پیگیری مدیریت امور دانشجویی 32457386 302
دکتر مهدی عبداله زاده رافی سرپرست مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی 32457387 303
حامد طرماح رئیس اداره تربیت بدنی 32457399 279
امیر حسین رحیمی مسئول امور تغذیه 32457389 312
احسان ابراهیمی دبیر کمیته انضباطی بدوی دانشجویان 32457388 306
فاطمه روستایی کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص 32457363 285
سید صادق حسینی کارشناس وام دانشجویی 32457393 270
رضا زمانی کارشناس مسئول اداره رفاه و خوابگاه برادران 32457394 308
علیرضا صادق پور کارشناس خوابگاه برادران 32457395 307
سمیه چوبین کارشناس خوابگاه خواهران 32457396 305
سیده پگاه حسینی کارشناس اداره تغذیه 32457390
زهرا مرادی کارشناس تربیت بدنی خواهران 32457399
محبوبه کوهی فرد کارشناس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی 32457387 303
محبوبه یزدان فر مسئول دفتر معاونت دانشجویی 32457385 301
راضیه سلیمانی کارشناس اداره رفاه دانشجویی - تسویه حساب دانشجویی 32457395 307

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.