هیئت ممیزه

1401/9/6 یکشنبه
ارتقاء اعضای هیأت علمی یکی از مأموریت‌های دانشگاه است، که می‌تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضای هیأت علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه علمی اعضای هیأت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی وی به‌عنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثر گذار باشد.
بررسی، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و رسیدگی به سایر مواردی که در آئین‌نامه استخدامی و جذب اعضای هیئت علمی به آن اشاره شده است، از وظایف کمیسیون‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه می‌باشد.
با تأیید مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر زلفی گل طی نامه شماره 142334/15 مورخ 5 شهریور 1401 هیئت ممیزه دانشگاه از دانشگاه بوعلی سینا مستقل شد و احکام اولین دوره اعضای هیئن ممیزه مستقل دانشگاه ملایر در تاریخ 12 مهرماه 1401 به امضای وزیر محترم عتف رسید و رسما آغاز به کار کرد.

اخبار

|||