قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 29 آبان 1401 شیوه نامه داخلی تشکیل هیات ممیزه دانشگاه ملایر فايلها
شيوه نامه داخلي تشکيل هيات مميزه دانشگاه ملاير.pdf 737.555 KB