افراد

دکتر عیسی سلگی
دبیر هیأت ممیزه
امیرحسین ناصرپور
کارشناس دبیرخانه هیئت امناء و هیئت ممیزه
سارا احمدی
کارشناس دبیرخانه هیئت امناء و هیئت ممیزه