اطلاعات

چهارشنبه 27 مهر 1401 اهداف و وظایف هیات ممیزه
- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی؛
- ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی؛
- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص رکود علمی اعضای هیأت علمی؛

- بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی؛
- احتساب سوابق خدمتی اعضای هیأت علمی که از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی تبدیل وضعیت یافته‌اند؛

هیأت ممیزه براساس مقررات مربوط به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده‌های اعضای هیأت علمی در چارچوب وظایف تعیین‌شده، پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی را ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مشروحه زیر مورد بررسی قرار می‌دهد.
- کمیسیون علوم پایه (دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی و آمار)
- کمیسیون مهندسی (دانشکده های فنی و مهندسی و عمران و معماری)
- کمیسیون علوم انسانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
- کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی (دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست)