قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 29 آبان 1401 نامه ها و فرم های مکاتبات اداری ارتقاء اعضای هیأت علمی از طریق اتوماسیون متقاضی گرامی خواهشمند است جهت تکمیل فرم ها به نکات زیر توجه فرمایید:
 1- کلیه مکاتبات متقاضی ارتقاء مرتبه علمی، گروه های آموزشی و کمیته منتخب صرفا از طریق اتوماسیون اداری و با بهره گیری از فرم های طراحی و تفکیک شده پیوست صورت پذیرد.
2- تا حد امکان از تغییر الگوهای تعریف شده خودداری فرمائید.
فايلها
نامه و فرم هاي مربوط به دبيرخانه هيات مميزه.zip 862.023 KB
نامه و فرم هاي مربوط به کميته منتخب دانشکده ها.zip 2.35 MB
نامه و فرم هاي مربوط به متقاضي ارتقاء علمي.zip 1.19 MB
نامه و فرم هاي مربوط به مديرگروه آموزشي.zip 163.317 KB
فونت.zip 207.743 KB