قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 29 آبان 1401 شیوه نامه اجرایی هیأت ممیزه دانشگاه ملایر برای شروع فرایند ارتقای مرتبه علمی و امتیازدهی مستندات پژوهشی در کمیته منتخب دانشکده ها و کمیسیون های تخصصی فايلها
شيوه نامه اجرايي امتيازدهي مستندات پژوهشي.PDF 692.921 KB