قوانین و آئین نامه ها

یکشنبه 29 آبان 1401 راهنما، شیوه نامه و فلوچارت (روندنما) مراحل ارتقای اعضای هیات علمی فايلها
فلوچارت مراحل بررسي تقاضاي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي دانشگاه.pdf 504.369 KB
راهنما و شيوه نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي.pdf 589.519 KB