اخبار

دور اول هیئت ممیزه دانشگاه ملایر تشکیل شد.
با توجه به درخواست دانشگاه ملایر و موافقت مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره 2314 مورخ 27  شهریور 1401 دانشگاه ملایر، دکتر زلفی گل مقام عالی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه اعضای اولین دوره هیئت ممیزه دانشگاه ملایر را منصوب کرد.