لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر شهریار مهدوی رئیس دانشکده کشاورزی 32355338 470
دکتر مهدی قبولی معاون دانشکده کشاورزی 32355338 471
دکتر روح الله کریمی معاون دانشکده در امور تاکستان ها، مزارع و واحد های دام و طیور 481
دکتر محمد عبدلی مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی 472
دکتر زهرا وارسته خانلری مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 475
دکتر موسی رسولی مدیر گروه مهندسی فضای سبز 476
دکتر مجتبی یاری مدیرگروه علوم دامی 424
علی میرزایی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32355425 480
کبری مولوی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32355425 480
مژگان غیاثوند مسئول دفتر دانشکده کشاورزی 471

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.