لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر مهدی هدایتی سرپرست دانشکده کشاورزی 32457508 470
دکتر زهرا موحدی معاون دانشکده کشاورزی 32457509 471
دکتر محمد عبدلی مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی 32457510 495
دکتر محبوبه ضرابی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 32457511 475
دکتر علیرضا شایگان فر مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز 32457512 479
دکتر سعید خلجی سرپرست گروه علوم دامی 32457513 474
مریم روزبهانی مسئول دفتر ریاست دانشکده کشاورزی 32457509 470 - 471
علی میرزایی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32457533 480

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.