لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر شهریار مهدویرئیس دانشکده کشاورزی32355338470
دکتر مهدی قبولیمعاون دانشکده کشاورزی32355338471
دکتر روح الله کریمیمعاون دانشکده در امور تاکستان ها، مزارع و واحد های دام و طیور481
دکتر زهرا موحدیمدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی472
دکتر زهرا وارسته خانلریمدیر گروه علوم و مهندسی خاک475
دکتر موسی رسولیمدیر گروه مهندسی فضای سبز476
دکتر مجتبی یاریمدیرگروه علوم دامی424
علی میرزاییکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
کبری مولویکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
مژگان غیاثوندمسئول دفتر دانشکده کشاورزی471

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.