لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر شهریار مهدوی رئیس دانشکده کشاورزی 32355338 470
دکتر روح الله کریمی معاون دانشکده کشاورزی 481
دکتر محمد عبدلی مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی 495
دکتر زهرا وارسته خانلری مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 475
دکتر علیرضا شایگان فر مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز 479
دکتر حسین رجایی شریف آبادی سرپرست گروه علوم دامی 424
علی میرزایی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32355462 480
مژگان غیاثوند مسئول دفتر دانشکده کشاورزی 32355338 471

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.