تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رشید رضایی معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی 33339944 240
محبوبه یزدان فر مسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی 33339944 240
سید مصطفی میرشاه ولد سرپرست امور مالی 32355468 241
سید صادق حسینی مدیر امور اداری و پشتیبانی 33339942 252
محمد شمس بخش مدیر امور عمومی 32355401 260
محسن رضایی رئیس اداره کارگزینی 32355381 254
کبری پورمتقی رئیس اداره دبیرخانه 32355388 257
فریدون زندی مقدم کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی 32355467 253
زهرا محمدرضایی کارشناس بایگانی کارگزینی 258
بابک تاجیک کارشناس اداره کارگزینی 259
مجید جباری رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 32355468 243
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32355468 247
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32355468 242
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 245
فرشاد شیخ الملوکی کارشناس مسئول امور مالی 33339883 251
ابراهیم فراهانی کارشناس امور مالی 32355468 244
حسین سعیدی خواه رئیس اداره اموال 263
احمد صدیقی رئیس اداره تدارکات و کارپردازی 33339883 250
علی رسولی کارپرداز 33339883 249
مجید معصومی کارپرداز 33339883 248
فاطمه صفری کارشناس دبیرخانه مرکزی 257
مریم الف خانی کارشناس اداره کارپردازی
اکبر کرمی کارشناس اداره اموال 263

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.