تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی مقدسی معاون اداری و مالی 32355392 240
محبوبه یزدان فر مسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی 32355392 240
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32456508 241
دکتر محمد دارائی مدیر امور اداری و پشتیبانی 32456506 252
محسن رضایی رئیس اداره کارگزینی 32355381 254
کبری پورمتقی رئیس اداره دبیرخانه 32355388 257
فریدون زندی مقدم کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی 32355467 253
زهرا محمدرضایی کارشناس بایگانی کارگزینی 258
بابک تاجیک کارشناس اداره کارگزینی 259
مجید جباری رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 32355468 243
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32355468 247
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32355468 242
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 245
ابراهیم فراهانی مسئول انبار مرکزی 32355427 262
حسین سعیدی خواه رئیس اداره اموال 263
محسن هدایتی سرپرست اداره تدارکات 32456516 250
مجید معصومی کارپرداز 32456516 248
فاطمه صفری کارشناس دبیرخانه مرکزی 32355388 257
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی
صدرالله احمدی مجد کارشناس دبیرخانه مرکزی
اکبر کرمی کارشناس امور عمومی
بهروز کامرانی کارپرداز 248

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.