تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رشید رضاییمعاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی 33339944240
محبوبه یزدان فرمسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی33339944240
سید مصطفی میرشاه ولدسرپرست امور مالی33339884241
سید صادق حسینیمدیر امور اداری و پشتیبانی33339942252
محمد شمس بخشمدیر امور عمومی32355401260
محسن رضاییرئیس اداره کارگزینی32355381254
کبری پورمتقیرئیس اداره دبیرخانه32355388257
فریدون زندی مقدمکارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی32355467253
زهرا محمدرضاییکارشناس بایگانی کارگزینی258
بابک تاجیککارشناس اداره کارگزینی259
مجتبی زمانیانرئیس اداره تعهدات و اعتبارات و حسابداری شبانه32355468244
مریم جوکاررئیس اداره رسیدگی به اسناد33339884247
نیره روستاییرئیس اداره حقوق و دستمزد33339884242
مهدی اسدیکارشناس مسئول امور مالی245
فرشاد شیخ الملوکیکارشناس مسئول امور مالی33339883251
ابراهیم فراهانیمسئول انبار مرکزی32355427262
حسین سعیدی خواهرئیس اداره اموال263
احمد صدیقیرئیس اداره تدارکات و کارپردازی33339883250
علی رسولیکارپرداز33339883249
مجید معصومیکارپرداز33339883248
فاطمه صفریکارشناس دبیرخانه مرکزی257
مریم الف خانیکارشناس اداره کارپردازی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.