جمعه 29 تیر 1403   03:00:55
1398/7/10 چهارشنبه
درباره طرح و برنامه و بودجه
1393/11/18 شنبه

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی ریاست محترم دانشگاه.

- برنامه ریزی،تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.

- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

- بررسی و مبادله بودجه تفضیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با وزارت متبوع .

- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها وچگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

- بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی.

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه .

- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

- برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی .

- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

- برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

- تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی .

- پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور .

- بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی .

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .  

معرفی افراد
دکتر محمد آتله خانی
دکتر مهدی غیاثوندان
امیرحسین ناصرپور
زهره قیاسوند
حسین منصوری
محمد امیری
اکبر زارع زاده