چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:30:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف دفتر طرح ،برنامه، بودجه و تشکیلات
یکشنبه 6 تیر 1389

-          انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری ، پشتیبانی و حقوقی

-          همکاری با مدیران و روسای واحدهادر امر تهیه و تنظیم بودجه .

-          جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحد های مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد .

-          تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

-          ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (در صورت نیاز )و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها .

-          دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

-          ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه .

-          نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانمشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

-          بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

-          همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .

-          تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروهاو عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه .

-          بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه به برنامه توسعه دانشگاه .

-          انجام بررسی های سازمانی و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی .

-          مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .

-          برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

-          تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی )و تهیه و تنظیمپستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

-          برقراری ارتباط با کارشناسان وزلرت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .

-          تهیه وتنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدهاپس از تصویب توسط هیات امناء .

-          بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

-          مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

-          مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

-          تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

-          شرکت فعال در شوراها ،کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

-          برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در موردتامین اعتبار عمرانی مورد نیاز .

-          همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرار داد با شرکتهای مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی .

-          تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی .

-          نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه .

-          بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی .

-          اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه .

-          برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی .

-          نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های مختلف دانشگاه .

-          پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برایس تصویب در بودجه سالانه کشور .

-          تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه .

-          جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه .

-          بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحد های دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها ،امکانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه ها و دستور العملها ی مصوب وپیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی .

-          انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .