سه‌شنبه 1 مهر 1399   07:39:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته -گرایش ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه ملایر
ردیفمقطعدانشکده / پژوهشکدهرشته
1دکتریعمران و معماریعمران- سازه
2دکتریمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
3دکتریعلوم پایهفیزیک ماده چگال
4دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی – آنالیز عددی
5دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
6دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
7دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (پژوهش محور)
8دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (پژوهش محور)
9دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی(پژوهش محور)
10دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی(پژوهش محور)
11دکتریپژوهشکده انگور و کشمشبیوتکنولوژی کشاورزی (پژوهش محور)
12دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی محیط زیست (پژوهش محور)
13دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) – مخاطرات محیطی(پژوهش محور)
14دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی(پژوهش محور)
15کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – ژئوتکنیک
16کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران - سازه
17کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات سیستم
18کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
19کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
20کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مواد- سرامیک
21کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست
22کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
23کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
24کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
25کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع
26کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مراتع
27کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز
28کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری
29کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی
30کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
31کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیروانشناسی عمومی
32کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت بازرگانی
33کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
34کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه دام
35کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه طیور
36کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
37کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
38کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
39کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
40کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی آب – منابع آب
41کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
42کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
43کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
44کارشناسی ارشدعلوم پایهشیمی- شیمی فیزیک
45کارشناسی ارشدعلوم پایهزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
46کارشناسی ارشدعلوم پایهفیزیک- فیزیک ماده چگال
47کارشناسی ارشدعلوم پایهفتونیک
48کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
49کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - آنالیز
50کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - هندسه
51کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی-آنالیز عددی
52کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر
53کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی برق
54کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی معدن
55کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
56کارشناسیعلوم ریاضی و آمارآمار و کاربردها
57کارشناسیعلوم ریاضی و آمارریاضیات و کاربردها
58کارشناسیکشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
59کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی خاک
60کارشناسیکشاورزیمهندسی فضای سبز
61کارشناسیکشاورزیمهندسی علوم دامی
62کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
63کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی طبیعت
64کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی شیلات
65کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی صنایع مبلمان
66کارشناسیعمران و معماریمهندسی معماری
67کارشناسیعمران و معماریمهندسی عمران
68کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مواد
69کارشناسیعلوم پایهفیزیک
70کارشناسیعلوم پایهمهندسی اپتیک و لیزر
71کارشناسیعلوم پایهشیمی کاربردی
72کارشناسیعلوم پایهزیست فناوری
73کارشناسیعلوم پایهزیست شناسی گیاهی
74کارشناسیعلوم پایهمیکروبیولوژی
75کارشناسیادبیات و علوم انسانیحقوق
76کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم تربیتی
77کارشناسیادبیات و علوم انسانیروانشناسی
78کارشناسیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
79کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم ورزشی