سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:53:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته -گرایش ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه ملایر
ردیفمقطعدانشکده / پژوهشکدهرشته
1دکتریعمران و معماریعمران- سازه
2دکتریمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
3دکتریعلوم پایهفیزیک ماده چگال
4دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی – آنالیز عددی
5دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
6دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
7دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (پژوهش محور)
8دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (پژوهش محور)
9دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی(پژوهش محور)
10دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی(پژوهش محور)
11دکتریپژوهشکده انگور و کشمشبیوتکنولوژی کشاورزی (پژوهش محور)
12دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی محیط زیست (پژوهش محور)
13کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – ژئوتکنیک
14کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران - سازه
15کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – محیط زیست
16کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران - راه و ترابری
17کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات سیستم
18کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
19کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
20کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مواد- سرامیک
21کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست
22کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
23کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
24کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
25کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع
26کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مراتع
27کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز
28کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری
29کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی
30کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
31کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیروانشناسی عمومی
32کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت بازرگانی
33کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیبرنامه ریزی درسی
34کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت آموزشی
35کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
36کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیعلوم قرآن و حدیث
37کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمطالعات قرآن و حدیث گرایش معارف قرآن
38کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه دام
39کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه طیور
40کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
41کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
42کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
43کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
44کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی آب – منابع آب
45کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
46کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
47کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
48کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
49کارشناسی ارشدعلوم پایهشیمی- شیمی فیزیک
50کارشناسی ارشدعلوم پایهشیمی - شیمی تجزیه
51کارشناسی ارشدعلوم پایهزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
52کارشناسی ارشدعلوم پایهفیزیک- فیزیک ماده چگال
53کارشناسی ارشدعلوم پایهفتونیک
54کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
55کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - آنالیز
56کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - هندسه
57کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی-آنالیز عددی
58کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر
59کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی برق
60کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی معدن
61کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
62کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مواد
63کارشناسیعلوم ریاضی و آمارآمار و کاربردها
64کارشناسیعلوم ریاضی و آمارریاضیات و کاربردها
65کارشناسیعلوم ریاضی و آمارعلوم کامپیوتر
66کارشناسیکشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
67کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی خاک
68کارشناسیکشاورزیمهندسی فضای سبز
69کارشناسیکشاورزیمهندسی علوم دامی
70کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
71کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
72کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی طبیعت
73کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی شیلات
74کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی صنایع مبلمان
75کارشناسیعمران و معماریمهندسی معماری
76کارشناسیعمران و معماریمهندسی عمران
77کارشناسیعلوم پایهفیزیک
78کارشناسیعلوم پایهمهندسی اپتیک و لیزر
79کارشناسیعلوم پایهشیمی کاربردی
80کارشناسیعلوم پایهزیست فناوری
81کارشناسیعلوم پایهزیست شناسی گیاهی
82کارشناسیعلوم پایهمیکروبیولوژی
83کارشناسیادبیات و علوم انسانیحقوق
84کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم تربیتی
85کارشناسیادبیات و علوم انسانیروانشناسی
86کارشناسیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
87کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم ورزشی
88کارشناسیادبیات و علوم انسانیمدیریت کسب و کار
89کارشناسیادبیات و علوم انسانیمشاوره