دوشنبه 20 مرداد 1399   12:17:10

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

بعد از ارتقا دانشکده تربیت دبیر ملایر به مجتمع آموزش عالی، پذیرش دانشجو در سال 1379 در دو رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری و تکنولوژی محیط زیست آغاز گردید. با توسعه دانشگاه، در سال 1386 پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری و مهندسی منابع طبیعی –محیط زیست و کارشناسی ناپیوسته منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری و منابع طبیعی –محیط زیست آغاز گردید. دانشگاه ملایر در سال 1388 با افزایش مقطع و تعداد دانشجویان، موفق به تاسیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و در سال 1389 موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست شد و از ابتدای مهرماه 89 در این مقطع دانشجو پذیرفته می شود.