جمعه 19 خرداد 1402   08:15:29
1398/7/10 چهارشنبه
1389/4/12 شنبه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

بعد از ارتقا دانشکده تربیت دبیر ملایر به مجتمع آموزش عالی، پذیرش دانشجو در سال 1379 در دو رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری و تکنولوژی محیط زیست آغاز گردید. با توسعه دانشگاه، در سال 1386 پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری و مهندسی منابع طبیعی –محیط زیست و کارشناسی ناپیوسته منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری و منابع طبیعی –محیط زیست آغاز گردید. دانشگاه ملایر در سال 1388 با افزایش مقطع و تعداد دانشجویان، موفق به تاسیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و در سال 1389 موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست شد و از ابتدای مهرماه 89 در این مقطع دانشجو پذیرفته می شود.

معرفی افراد
دکتر علیرضا ایلدرمی
دکتر سیده ثمر مرتضوی
دکتر ایمان پژوهان
دکتر عباس زمانی
دکتر محمدرضا گیلی
شیرین غیاثوند
علی رسولی
  • 1394/3/17 یکشنبه علی رسولی کارشناس آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست