جمعه 1 تیر 1403   17:45:23
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1منابع طبیعی و محیط زیستدکتریعلوم و مهندسی محیط زیست
2منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست
3منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
4منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
5منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
6منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع
7منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مراتع
8منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز
9منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری
10منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیعلوم و مهندسی محیط زیست
11منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیمهندسی طبیعت
12منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیعلوم و مهندسی شیلات
13منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیمهندسی صنایع مبلمان