لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علیرضا ایلدرمیرئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست32355330 430
دکتر سیده ثمر مرتضویسرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست431
دکتر بهنوش فرخزادهمدیرگروه مهندسی طبیعت
دکتر لیما طیبیمدیرگروه علوم و مهندسی شیلات
دکتر کامران شایستهمدیرگروه علوم و مهندسی محیط زیست
شیرین غیاثوندکارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست32355450440
حشمت الله رضاییکارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست32355450440

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.