لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علیرضا ایلدرمی رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 32355330 430
دکتر سیده ثمر مرتضوی سرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 431
دکتر ایمان پژوهان سرپرست گروه مهندسی طبیعت 436
دکتر عباس زمانی سرپرست گروه مهندسی منابع طبیعی- شیلات 433
دکتر محمدرضا گیلی سرپرست گروه علوم و مهندسی محیط زیست 432
شیرین غیاثوند کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 32355450 440
علی رسولی کارشناس آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.