تلفن های حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر خسرو سایوندرئیس دانشگاه ملایر33339881201 و 202
دکتر محمد پیریمشاور رئیس دانشگاه
غلامرضا فارسیمدیر حراست33339882213
معصومه باقریرئیس دفتر ریاست و روابط عمومی33339881203
دکتر آرش باباییسرپرست گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی32355416216
جلال رحیمیمدیر طرح و برنامه32355368208
علی سوری نیامدیر امور حقوقی32355368224
دکتر عباس خاکپورسرپرست گروه نظارت و ارزیابی32355378209
امیرحسین ناصرپورکارشناس دفتر ریاست33339881201
سید علی میرشاه ولدکارشناس دفتر ریاست33339881201
حامد چگینیرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر32355438218
داود صلواتیگزینش کارکنان32355488233
ولی الله زنگنهرئیس گروه برنامه و بودجه
مجید جباریرئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان
رضا جعفریکارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر32355413204
دکتر سید سجاد کاظمیمشاور امور حقوقی32355368224
زهره قیاسوندکارشناس طرح و برنامه32355378207
فاطمه سلگیکارشناس مسئول گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی32355378209
مهدی غیاثوندانسرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی33339982221
اکبر کرمیمسئول انتظامات219
احسان ابراهیمیکارشناس مسئول حفاظت پرسنلی33339882217
حسین منصوریکارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
علیرضا زند عباس آبادیکارشناس اداره شاهد و ایثارگر
مسعود دائمیکارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی32355416556
رضا زمانیکارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب32355389 206

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.