لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امیرحسین سیاح زاده رئیس دانشکده عمران و معماری 32232346 201
دکتر داریوش دریایی سرپرست معاونت دانشکده عمران و معماری 32230053 203
دکتر علیرضا آذریون مدیر گروه عمران 32228978 252
دکتر زهرا ترکمن مسئول پیگیری امور گروه معماری 289
طالب شیرزادی مسئول دفتر ریاست دانشکده عمران و معماری 32232346 201
علی بهنام کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32225316 262
مهدی فراهانی کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
داود صالحی مدیر امور عمومی دانشکده عمران و معماری 32230023 288
حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
صدرالله احمدی مجد کارشناس امور دانشجویی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.