لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی ختن لو رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 272
دکتر امید چترآبگون مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار 391
دکتر شهرام مهری مدیر گروه ریاضی 383
دکتر محمد آتله خانی سرپرست گروه آمار 389
مرضیه عظیمی فر کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 381
غلام حسین می آبادی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382
محمد دشتی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.