لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی ختن لورئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار32355466 381
دکتر امید چترآبگونمسئول پیگیری امور معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار272
دکتر مهشید دشتیمدیر گروه ریاضی383
دکتر محمد آتله خانیسرپرست گروه آمار و کاربردها389
مرضیه عظیمی فرکارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار32355466381
غلام حسین می آبادیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382
محمد دشتیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.