لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر وحید نائینی سرپرست دانشکده فنی و مهندسی 32355465 565
دکتر محمد رضایی مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده فنی و مهندسی 225
دکتر مهدی کاظمی سرپرست گروه مهندسی مکانیک 32233113-4 226
دکتر محمد رضایی مدیرگروه مهندسی معدن
دکتر محمدجواد محمدزمانی سرپرست گروه مهندسی برق 568
دکتر داور گیوکی مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر 567
دکتر علی شانقی سرپرست گروه مهندسی سرامیک
ریحانه فرهادی کیا مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی 32355465 566
مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355462 505
سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355462 505
عباس ربیعی کارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی 32233113 و 32233114 218

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.