لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر وحید نائینی رئیس دانشکده فنی و مهندسی 32355465 565
دکتر محمد رضایی مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده فنی و مهندسی 225
دکتر مهدی حسینی سرپرست گروه مهندسی مکانیک 32233113-4 226
دکتر مهیار یوسفی سرپرست گروه مهندسی معدن
دکتر محمدجواد محمدزمانی سرپرست گروه مهندسی برق 515
دکتر داور گیوکی مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر 567
دکتر علی شانقی سرپرست گروه مهندسی سرامیک
یاسر کشاورزیان مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی 32355465 566
ریحانه فرهادی کیا کارشناس آزمایشگاه
علی برخورداری کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355425

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.