لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علیرضا سوریرئیس دانشکده فنی و مهندسی32355465 500
دکتر محمود مرادیسرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی225
دکتر مهدی کاظمیسرپرست گروه مهندسی مکانیک32233113-4226
دکتر مهیار یوسفیمدیرگروه مهندسی معدن
دکتر وحید نائینیمسئول پیگیری امور گروه مهندسی برق503
دکتر حمیدرضا افتخاریمدیرگروه مهندسی کامپیوتر502
دکتر مهدی کزازیمسئول پیگیری امور گروه مهندسی مواد
ریحانه فرهادی کیامسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی32355465501
مهدی رفیعیکارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی32355425505
سعید رحیمیکارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی32355425505
عباس ربیعیکارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی32233113 و 32233114218

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.