لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علیرضا سوری رئیس دانشکده فنی و مهندسی 32355465 500
دکتر حمیدرضا افتخاری معاون دانشکده فنی و مهندسی 225
دکتر مهدی کاظمی سرپرست گروه مهندسی مکانیک 32233113-4 226
دکتر مهیار یوسفی مدیرگروه مهندسی معدن
دکتر وحید نائینی مسئول پیگیری امور گروه مهندسی برق 503
دکتر داور گیوکی مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر 502
دکتر علی شانقی سرپرست گروه مهندسی سرامیک
ریحانه فرهادی کیا مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی 32355465 501
مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355462 505
سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355462 505
عباس ربیعی کارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی 32233113 و 32233114 218

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.