یکشنبه 4 مهر 1400   04:01:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسیبيشتر
شنبه 14 مهر 1397 شرح وظایف گروه سیاستگذاری برنامه های درسی

- بازنگری و تدوین عناوین و سرفصلهای دروس عملی و نظری.

- پیگیری اجرای صحیح برنامه های درسی مصوب.

- تهیه بانک برنامه های درسی تدوین شده به صورت مکتوب و رایانه ای.

- ارسال نسخه ای از برنامه های درسی بازنگری شده به دانشکده ها جهت اقدام و به وزارتخانه جهت اطلاع.

- انجام اقدامات لازم برای ارتقاء توان اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی و تدریس.