پنجشنبه 30 فروردین 1403   20:45:08
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

شنبه 14 مهر 1397 شرح وظایف گروه سیاستگذاری برنامه های آموزشی

شرح وظایف گروه سیاستگذاری برنامه های آموزشی

- مطالعه و بررسی نیاز به اعضاء هیأت علمی و رشته های جدید در گروههای مختلف آموزشی با توجه به برنامه ها و خط مشی دانشگاه

- بازنگری برنامه نیازسنجی پنج ساله گروههای آموزشی برای توسعه رشته های جدید و جذب متخصصان مرتبط

- اقدامات لازم برای اخذ مجوز رشته ها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- انجام مأموریتهای لازم برای پیگیری و بررسی وضعیت رشته های ارسالی به وزارتخانه

 

وظایف گروه بازنگری، اصلاح و توسعه ساختار گروهها و دانشکده ها

باتوجه به اهمیت انطباق نظام اداری و تشکیلاتی دانشگاه با قانون اهداف، وظائف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و اقدام بر اساس برنامه آمایش آموزش عالی و توجه مضاعف به فعالیتهای فرهنگی و برنامه و نیاز سنجی ده ساله آموزشی و حسب نیازهای روز جامعه دانشگاهی و با امعان نظر به میزان اختلاف فعالیتها و رسالت واحدهای آموزشی دانشگاه و بمنظور تبیین چگونگی تشکیل، توسعه، ارزیابی، تسریع در رشد و توسعه علمی و تسهیل فرآیندهای آموزشی آنها، به استناد برنامه  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و در راستای اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری، تهیه نظامنامه تشکیلاتی واحدهای آموزشی از ضرورت های غیرقابل اجتناب می باشد. نتایج این طرح موجب فراهم نمودن بستری لازم بمنظور ارزیابی و سنجش میزان فعالیتهای واحدهای آموزشی در اجرای برنامه های مصوب و پویایی هرچه بیشتر آنها در تعمیق و توسعه دانش می شود. بعلاوه اینکه ارائه الگوی مناسب برای چگونگی ارتقاء سطح سازمانی واحدهای آموزشی، افزایش کیفیت، امکان ارتقاء بهره وری، موجب پرداخت متناسب واحد معادل و فوق العاده مدیریت متصدیان پستهای مدیریتی واحدهای مزبور و زیر بخشهای مربوط نیز فراهم می شود. از اینرو طرح ساختار دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاه تهیه و تنظیم گردید.     

وظایف گروه بازنگری و راه اندازی رشته ها 
بازنگری رشته های موجود از نظر تناسب با نیازهای ملی و منطقه ای
نیازسنجی رشته های جدید و اقدامات لازم جهت اخذ رشته