پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:47:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

سمت: نماینده دانشکده علوم ریاضی و آمار درگروه برنامه ریزی آموزشی