پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:06:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی هدایتی
سرپرست دانشکده کشاورزی
دکتر زهرا موحدی
سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی
دکتر محمد عبدلی
مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر محبوبه ضرابی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
دکتر علیرضا شایگان فر
مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز
دکتر سعید خلجی
سرپرست گروه علوم دامی
علی میرزایی
کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی
مژگان غیاثوند
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی