شنبه 1 آبان 1400   23:48:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم دامی - تغذیه طیور
2کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
3کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
4کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
5کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
6کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب – منابع آب
7کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
8کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
9کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
10کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
11کشاورزیکارشناسیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
12کشاورزیکارشناسیعلوم و مهندسی خاک
13کشاورزیکارشناسیمهندسی فضای سبز
14کشاورزیکارشناسیمهندسی علوم دامی
15کشاورزیکارشناسیعلوم و مهندسی باغبانی