چهارشنبه 15 مرداد 1399   23:42:45
معرفی کارکنان
دکتر حمید نوری
فهیمه عاشوری
دکتر مهدی هدایتی
کریم ابراهیمی
محمد مهری
جواد پورتقی
راضیه سلیمانی
  • راضیه سلیمانی مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها
میثم خانجان
1