معرفی کارکنان
دکتر حمید نوری

دکتر حمید نوری

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir