لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر مهدی رضایی صامتیرئیس دانشکده علوم پایه32355404350
دکتر محمود ناصریمعاون دانشکده علوم پایه32355404350
دکتر مریم رحیمیمدیر گروه زیست شناسی346
دکتر ابراهیم محمدی منشمدیرگروه فیزیک354
دکتر محمد مرادیسرپرست گروه شیمی357
احمد ایزدیمسئول دفتر دانشکده علوم پایه32355404350
محمد داراییکارشناس آموزش دانشکده علوم پایه32355449352
وحید سرمستیکارشناس آموزش دانشکده علوم پایه32355449352

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.