لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر محمد آتله خانی رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 381
دکتر مهشید دشتی سرپرست معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار 391
دکتر شهرام مهری مدیر گروه ریاضی 383
دکتر مهدی راسخی کازرونی مسئول پیگیری امور گروه آمار 389
کبری مولوی کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 381
غلام حسین می آبادی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382
سید مهدی موسوی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.