جمعه 19 خرداد 1402   06:57:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم پایهدکتریفیزیک ماده چگال
2علوم پایهکارشناسی ارشدشیمی- شیمی فیزیک
3علوم پایهکارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
4علوم پایهکارشناسی ارشدفیزیک- فیزیک ماده چگال
5علوم پایهکارشناسی ارشدفتونیک
6علوم پایهکارشناسیفیزیک
7علوم پایهکارشناسیمهندسی اپتیک و لیزر
8علوم پایهکارشناسیشیمی کاربردی
9علوم پایهکارشناسیزیست فناوری
10علوم پایهکارشناسیزیست شناسی گیاهی
11علوم پایهکارشناسیمیکروبیولوژی