چهارشنبه 2 خرداد 1403   13:22:23
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد مرادی
رئیس دانشکده علوم پایه
دکتر ابراهیم غلامی حاتم
معاون دانشکده علوم پایه
دکتر سعیده قیاسوند
سرپرست گروه زیست شناسی
دکتر مسعود رضوانی جلال
سرپرست گروه فیزیک
دکتر جواد غلامی
مدیر گروه شیمی
احمد ایزدی
مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
مسعود دائمی
کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه
مجید جباری
کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه