چهارشنبه 19 مرداد 1401   16:12:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی رضایی صامتی
دکتر محمود ناصری
دکتر سعیده قیاسوند
دکتر راضیه زارع گنبدی
دکتر یاسین قلی ئی
دکتر زینب رفیعی
احمد ایزدی
مسعود دائمی
علی رسولی
  • 1394/3/17 یکشنبه علی رسولی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه
1