چهارشنبه 9 آذر 1401   09:59:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1پژوهشکده انگور و کشمشدکتریعلوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
2پژوهشکده انگور و کشمشدکتریعلوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (پژوهش محور)
3پژوهشکده انگور و کشمشدکتریآگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (پژوهش محور)
4پژوهشکده انگور و کشمشدکتریعلوم و صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی(پژوهش محور)
5پژوهشکده انگور و کشمشدکتریعلوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی(پژوهش محور)
6پژوهشکده انگور و کشمشدکتریبیوتکنولوژی کشاورزی (پژوهش محور)
7پژوهشکده انگور و کشمشدکتریعلوم و مهندسی محیط زیست (پژوهش محور)
8پژوهشکده انگور و کشمشدکتریآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) – مخاطرات محیطی(پژوهش محور)
9پژوهشکده انگور و کشمشدکتریآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی(پژوهش محور)