پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:34:46
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر امیرحسین سیاح زاده

دکتر امیرحسین سیاح زاده

دکتر امیرحسین سیاح زاده

سمت: رئیس دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32232346

تلفن داخلی: 201

دورنگار: 32221977

پست الکترونیکی: a.sayahzade@malayeru.ac.ir

پست الکترونیکی2: sayahzadeh.a@gmail.com


سوابق اجرایی و مدیریتی:
1- مدير گروه آموزشي عمران دانشگاه ملاير (1385-1383)
2- مدير كل امور آموزشي دانشگاه ملاير از (1387-1385)
3- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه ملاير از (1387-1385)
4- سرپرست كارگاه هاي تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي دانشگاه ملایر (1388-1384)
5- عضو كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ملاير از (1387-1386)
6- سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملاير از (1388-1387)
7- رییس گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملاير از (1393-1393)
8- مدير گروه آموزشي عمران دانشگاه ملاير از (1398-1395)

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AHsayyahzadeh