یکشنبه 6 اسفند 1402   12:02:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1عمران و معماریدکتریعمران- سازه
2عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران – ژئوتکنیک
3عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
4عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران – محیط زیست
5عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران - راه و ترابری
6عمران و معماریکارشناسیمهندسی معماری
7عمران و معماریکارشناسیمهندسی عمران