یکشنبه 6 اسفند 1402   11:40:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر امیرحسین سیاح زاده
رئیس دانشکده عمران و معماری
دکتر داریوش دریایی
سرپرست معاونت دانشکده عمران و معماری
دکتر علیرضا آذریون
مدیر گروه عمران
دکتر پوریا سعادتی وقار
مسئول پیگیری امورگروه آموزشی مهندسی معماری
رضا مومنی
مسئول دفتر دانشکده عمران و معماری
طالب شیرزادی
کارشناس تغذیه دانشکده عمران و معماری
داود صالحی
مسئول امور عمومی دانشکده عمران و معماری
محمدرضا عزیزی
کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
فاطمه شفیعی
کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشکده عمران و معماری
مهدی رفیعی
کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
محمدحسین چهاردولی
کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری