چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   15:52:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
5ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
6ادبیات و علوم انسانیکارشناسیحقوق
7ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی
8ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
9ادبیات و علوم انسانیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
10ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم ورزشی
11ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمدیریت کسب و کارهای کوچک