سه‌شنبه 1 مهر 1399   23:19:15
معرفی افراد
دکتر علی ختن لو

1394/5/17 شنبه

دکتر علی ختن لو

سمت: رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381

پست الکترونیکی: a.khotanloo@malayeru.ac.ir