سه‌شنبه 5 تیر 1403   23:04:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم ریاضی و آماردکتریریاضی کاربردی – آنالیز عددی
2علوم ریاضی و آماردکتریریاضی محض - جبر
3علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - جبر
4علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - آنالیز
5علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - هندسه
6علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی کاربردی-آنالیز عددی
7علوم ریاضی و آمارکارشناسیآمار و کاربردها
8علوم ریاضی و آمارکارشناسیریاضیات و کاربردها
9علوم ریاضی و آمارکارشناسیعلوم کامپیوتر