دوشنبه 13 آذر 1402   04:16:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد آتله خانی
رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار
دکتر مهشید دشتی
سرپرست معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار
دکتر شهرام مهری
مدیر گروه ریاضی
دکتر مهدی راسخی کازرونی
مسئول پیگیری امور گروه آمار
کبری مولوی
کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار
غلام حسین می آبادی
کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار
سید مهدی موسوی
کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار