چهارشنبه 2 خرداد 1403   13:38:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد آتله خانی
رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار
دکتر مهشید دشتی
سرپرست معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار
دکتر شهرام مهری
مدیر گروه ریاضی
دکتر مهدی راسخی کازرونی
مسئول پیگیری امور گروه آمار
دکتر مه بانو زهره وندی
مسئول پیگیری امور گروه علوم کامپیوتر
کبری مولوی
کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار
غلام حسین می آبادی
کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار
سید مهدی موسوی
کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار