یکشنبه 3 تیر 1403   15:57:46
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم پایهدکتریفیزیک ماده چگال
2علوم پایهکارشناسی ارشدشیمی- شیمی فیزیک
3علوم پایهکارشناسی ارشدشیمی - شیمی تجزیه
4علوم پایهکارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
5علوم پایهکارشناسی ارشدفیزیک- فیزیک ماده چگال
6علوم پایهکارشناسی ارشدفتونیک
7علوم پایهکارشناسیفیزیک
8علوم پایهکارشناسیمهندسی اپتیک و لیزر
9علوم پایهکارشناسیشیمی کاربردی
10علوم پایهکارشناسیزیست فناوری
11علوم پایهکارشناسیزیست شناسی گیاهی
12علوم پایهکارشناسیمیکروبیولوژی