چهارشنبه 2 خرداد 1403   12:53:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات سیستم
2فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
3فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
4فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی مواد- سرامیک
5فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی کامپیوتر
6فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی برق
7فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی معدن
8فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی مکانیک
9فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی مواد