معرفی کارکنان
دکتر فرشید میرزائی
دکتر نسرین حسن زاده
دکتر محمدرضا علیمرادی
سیامک جعفری
  • 1392/11/2 چهارشنبه سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه
دکتر عبدالحسین صالح
مرضیه کهندل
جمال ابوالحسنی
مریم ملکی
  • 1394/2/21 دوشنبه مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری
علی برخورداری
جواد پورتقی
حسین عبدلی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
زهرا شعبانی
فاطمه شفیعی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه فاطمه شفیعی سرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری
پری محمدی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی
معصومه نوروزی
مرضیه عظیمی فر
محمد مهری
  • 1390/8/4 چهارشنبه محمد مهری کارشناس پژوهشی و نشریات علمی
علی رسولی
1