چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:22:56
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم دامی - تغذیه دام
2کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم دامی - تغذیه طیور
3کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
4کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
5کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
6کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
7کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب – منابع آب
8کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
9کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
10کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
11کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
12کشاورزیکارشناسیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
13کشاورزیکارشناسیعلوم و مهندسی خاک
14کشاورزیکارشناسیمهندسی فضای سبز
15کشاورزیکارشناسیمهندسی علوم دامی
16کشاورزیکارشناسیعلوم و مهندسی باغبانی