جمعه 1 تیر 1403   19:25:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف معاونت پژوهشی و فناوری
1388/12/12 چهارشنبه
شرح وظایف معاونت پژوهشی و فناوری
-     انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه .
-     برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه .
-     انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی .
-     انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه .
-     تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی .
-     اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه .
-     همکاری با دفتر ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمی ،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات .
-     همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .
-     نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی .
-     برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب .
-     تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه .
-     بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .
1