شنبه 2 تیر 1403   21:41:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه فضای سبز

دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز

تلفن محل کار: 32457512

تلفن داخلی: 479

پست الکترونیکی: shayganfar.a.r@gmail.com

سوابق تحصیلی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AShayganfar